Informació del taller

34 . CONEGUEM UN HOTEL  

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: un hotel del terme municipal de Ciutadella o de Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGM
CFGS

Responsable/s

Personal del Departament de Promoció Turística, Artesania i Transport i del Departament d'Ordenació Territorial i Turística del CIMMaria Sellares Salvans, consellera

 

Descripció
Visita guiada a un hotel per tal de conèixer tot el que no veim quan en som clients. Es tracta de veure com funcionen els serveis de manteniment (lampisteria, electricitat, refrigeració, jardineria), bugaderia, neteja, cuina, menjador, animació, reserves, logística, administració i direcció.

Objectius
- Apropar els adolescents a la realitat turística de l'illa i que vegin les direrents possibilitats de futur que ofereix el sector turístic.
- Ajudar el jovent a descobrir les sortides laborals i les vocacions professionals relacionades amb el turisme.
- Donar a conèixer el funcionament intern d'un establiment hoteler i veure les diferents necessitats de formació relacionades amb els diferents sectors que intervenen en el funcionament diari d'un hotel.


Continguts
Conceptes:
El turisme a Menorca: economia, cultura, història...
Oportunitas laborals que ofereix el turisme.
Les necessitats i els interessos de les persones que ens visiten.
Menorca Reserva de Biosfera.

Procediments:
Escoltar, debatre, formular preguntes...

Actituds:
Valorar la importància de l'activitat turística a Menorca, mitjançant el seu coneixement per tal de tenir una actitud positiva envers el turisme.
Donar valor a les sortides laborals sorgides arran de l'activitat turística.


Metodologia
Abans: La persona responsable del taller aporta al professorat una unitat didàctica per realitzar a l'aula abans i després de la visita.
Durant: Acompanyarà el grup un responsable del Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca.
Una vegada a l'hotel, el director acompanyarà l'alumnat juntament amb el responsable de cada sector.

Després: La unitat didàctica que es posa a disposició del professorat inclou una activitat per comprovar que s'han entès els continguts i els objectius inicials.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per als desplaçament


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014