Informació del taller

20 . L' EPILÈPSIA, COSA DE TOTHOM 

 

Sessions: 2 sessions de 45-55 minuts
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Pedro Seguí,president de l'Associació Menorquina d'Epilepsia 
Magda Marquès, psicòloga  

 

Descripció
Qualsevol persona pot patir epilèpsia en qualsevol moment. Aquesta activitat formativa familiaritza l'alumnat amb aquesta malaltia tan comuna com desconeguda, ensenya com actuar davant una crisi i potencia la integracio social de l'alumnat que conviu amb l'epilèpsia.

Objectius
- Promoure una millor comprensió i la integració social dels que conviuen amb aquesta patologia.
- Contribuir a eliminar els estigmes erronis que l'envolten en l'àmbit escolar.
- Oferir als professros informació científica rigorosa sobre com han de procedir en el cas de presenciar una crisi epilèptica.


Continguts
Conceptes:
- Què ès l'epilèpsia?.
- Què és una crisis d' epilèpsia?.
- Com afecta els fillets i les filletes que conviuen amb la malaltia?

Procediments:
- Diferenciar entre els tipus d'epilèpsia.
- Saber què fer per afrontar una crisi.

Actituds:
- Adquirir hàbits de " bon company " contra la discriminació.


Metodologia
Abans: El professorat informa de quins coneixements o experiències té l'alumnat respecte a l'epilèpsia.
Durant: Metodologia basada en la participació activa del grup d'alumnes als quals està dirigida l'activitat, mitjançant la realització d'una sèrie de preguntes plantejades segons el seu propi criteri i utilitzant els suggeriments aportats pels professors.

Sessió de suport gràfic i audovisual i de participació:
- Llegir el còmic " Conèixer l'epilèpsia ens fa iguals ".
- Visiona el vídeo " Conèixer l'epilèpsia ens fa iguals ".
- Taller de primers auxilis en cas de crisi epilèptica.
- Conclusions.

Després: Proposta d'activitat pràctica complementària.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Còmic 
Arxiu d'Imatge i So 
Ordinador 
Canó de projecció 


Observacions
© Salut Jove 2014