Informació del taller

35 . CURS BÀSIC D'INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRÀFIA I LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE MENORCA 

 

Sessions: 1 sessiò de 120 min.
Lloc: aula d'informàtica de l'IES
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Marc Rosés Arbonés,tècnic de SILME-IDE Menorca 
Ricard Cots Torrelles,tècnic del CIM-IDE Menorca  

 

Descripció
Taller orientat a descobrir tota la cartografia i la informació geogràfica de Menorca. Aprendrem a cercar i visualitzar la informació a partir d'exemples pràctics orientats a respondre preguntes sobre diferents àmbits temàtics com per exemple: hi ha relació entre les depuradores, els aqüífers i la contaminació? Està protegit un determinar espai? Quins hàbits i plantes trobam en un lloc concret? Quins punts d'interès turístic trobam al voltant del Camí de Cavalls? Quina és la zona de Menorca on plou menys? amb l'opció d'enfocar els exemples cap als àmbits temàtics que siguin de més interès en el marc de cada assignatura.


Objectius
- Mostrar als alumnes totes les eines que ofereix l'IDE Menorca així com el seu significat i origen.

Continguts
Conceptes:
Què és l'IDE Menorca?
Visualitzador - cercador de cartografia i visualitzadors temàtics.
Exercicis pràctics.

Procediments:
Utilitzar el cercador de cartografia i els visualitzadors temàtics.

Actituds:
Interès pel territori i les noves tecnologies.


Metodologia
Abans: Es recomana haver tingut alguna experiència prèvia en el món d'Internet i els mapes (Google Maps, Google Earth, Open Street Maps, etc.). Si es coneix l'IDE Menorca, molt millo.r
Durant: Se seguirà la teoria i es consolidarà a través de la pràctica directa amb les eines del portal.

El curs s'estructura en una breu part teòrica on s'explicarà què és l'IDE Menorca, una part pràctica on es veuran els diversos visualitzadors i una darrera part on es proposaran exercicis consensuats prèviament amb el professorat del centre.

Després: Es deixaran exercicis oberts d'acord amb el contingut de la matèria pertinent de cada centre, que podran resoldre en hores lectives.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 ordinadors amb connexió a Internet


Observacions
© Salut Jove 2014