Informació del taller

42 . PER QUÈ EL FUTUR NECESSITA EL BOSC? 

 

Sessions: 1 sessió de 45-60 min.
Lloc: aula del centre educatiu o sortida de camp (opcional)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Equip tècnic del Departament de Medi Ambient del CIM  

 

Descripció
Quins són els serveis i els beneficis que els boscos han donat a Menorca al llarg de la història? Quins ens donen actualment? Quins ens poden donar en un futur si tenim en compte que Menorca no queda exempta dels efectes del canvi climàtic?.
A partir d'una xerrada i la projecció de diapositives o bé d'una sortida de camp, introduirem el concepte de canvi climàtic i estudiarem quins efectes pot tenir sobre els nostres ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.Objectius
Conèixer els serveis i els beneficis que ens donen els boscos i els impactes que pot tenir el canvi climàtic sobre els ecositemes forestals de Menorca.

Continguts
Conceptes:
- Canvi climàtic
- Ecosistema forestal
- Gestió forestal
- Fixació del carboni
- Erosió
- Serveis ambientals
- Beneficis ambientals
- Usos dels boscs

Procediments:
Coneixer els serveis i els beneficis que ens donen els boscos i els impactes que pot tenir el canvi climàtic damunt els ecositemes forestals de Menorca.

Actituds:
- Ser consciens de la importància dels boscos de biodiversitat, per la seva contribució als cicles ecològics i per la importància socioeconòmica que han tingut al llar de la història.
- Reflexionar sobre els efectes que el canvi climàtic pot tenir damunt els ecosistemes i, de retruc, sobre el nostre benestar.
- Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el/la professor/a per adaptar el programa del taller a les necessitats del grup.
Durant: Xerrada amb presentació de diapositives (PowerPoint) i debat participatiu.
Després: Es podrà visitar la pàgina web del projecte, adreçar-hi consultes o aportacions.
S'entregarà un exemplar del llibre "El bosc a Menorca" a tots assistents.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pantalla
 Ordinador i projector
 Autocar opcional (*)


Observacions

L'activitat s'ofereix durant el 1r i 2n trimestres, preferentment als matins. Si es vol, es pot afegir a la xerrada, o substituir-la , un passeig guiat per una zona forestal de l'illa. En aquest cas el desplaçament anirà a carrec del centre. La xerrada i els temes que es tractaran es poden abordar amb més profunditat a petició del centre.
************************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014