Informació del taller

11 . DROGUES DE SÍNTESI I COCAÏNA (PSICOESTIMULANTS) 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Caterina Enrich,psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Família del CIM 

 

Descripció
Es tracta d'un monogràfic sobre els psicoestimulants: les drogues de síntesi i la cocaïna. Es pretén donar informació sobre aquestes drogues i les conductes de risc associades. És important que l'alumnat estigui interessat en participar-hi.


Objectius
- Evitar o retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació contrastada sobre els psicoestimulants.
- Ampliar el concepte de salut.
- Augmentar la percepció de risc respecte a aquestes drogues.
- Identificar les actituds que afavoreixen les conductes de protecció de risc.


Continguts
Conceptes:
Les drogues de síntesi i la cocaïna: Què són? Quines són? De què estan fetes? Per què es prenen? Quins efectes tenen? L'evolució en el consum. L'ús del temps lliure.

Procediments:
Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges…
Dinàmiques de grup per afavorir la reflexió personal…

Actituds:
Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut, l'actitud crítica envers el consum de drogues i la valoració de l'opinió pròpia.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió i l'activitat prèvia que hagi de fer l'alumnat.
El professor enviarà un resum de l'activitat i les qüestions que vol tractar.
En aquest taller és especialment important realitzar l'activitat prèvia i partir de l'interès de l'alumnat.

Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point i campanyes de prevenció…
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb diverses dinàmiques de grup, principalment a través de pluja d'idees, etc.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Demanau un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.


© Salut Jove 2014