Informació del taller

43 . REUTILITZA AMB MESTRAL 

 

Sessions: 1 sessió de 50-60 min.
Lloc: Centre de Mestral a Maó o Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
3r educació primària

Responsable/s

Gemma Casas Bosomba,tècnica ambiental de Càritas Diocesana de Menorca 

 

Descripció
Visita al projecte d'inserció social i laboral de Mestral a Maó o a Ciutadella, segons convengui al centre educatiu. A Ciutadella es podrà visitar el taller de recuperació de mobles, i a Maó el taller de recuperació de roba. En ambdós casos, es visitarà la botiga de segona mà, destí final dels objectes recuperats. Es realitzarà una explicació introductòria sobre les 3R i la importància de la prevenció dels residus.


Objectius
- Mostrar la tasca ambiental i social que Mestral desenvolupa a Menorca.
- Sensibilitzar els alumnes vers les persones amb dificultats socials.
- Introduir la importància de la prevenció dels residus per a reduir-ne el seu impacte.


Continguts
Conceptes:
Els residus i la seva problemàtica. Les 3 R. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar, restaurar. Segona mà. Consum responsable.

Procediments:
Aprendre a analitzar el que consumim i les alternatives de consum responsable.

Actituds:
Justícia. Sensibilització vers el medi ambient i la inserció social de col·lectius desfavorits. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica dels residus i les alternatives de consum responsable. Empatia. Col·laboració.


Metodologia
Abans: Es contactarà prèviament amb el professor/a per a concertar cita. El professor/a ha de donar a conèixer si ha alumnies amb necessitats educatives especials o requeriments específics del grup en qüestió.

Durant: El taller constarà de:
- Si es considera oportú, una explicació sobre la problemàtica dels residus.
- Una explicació i reflexió crítica sobre les 3 R.
- Una visita guiada als diferents tallers de Mestral.

Després: Les persones responsables del taller i del centre avaluaran el funcionament del taller en el web del Salut Jove.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*)
Quadern de treball sobre la visita, per treballar posteriorment a l'aula 


Observacions

El lloc de realització de les activitats és al Taller Mestral a Maó, carretera d'enllaç aeroport/carretera general, o al Taller Mestral a Ciutadella, c. Fusters, 37 - POICI.
L'horari preferible per a la realització del taller es:

**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014